Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

               

                CON MA "TỰ DO"

          Không dễ mơ làm con ma tự do
          Chưa vào tù đã còng tay xích sắt
          Vành móng ngựa vô hình trước mặt
          Không thể gọi “Ông” với lũ tội đồ
          Kẻ phá nát ngành dầu khí, vì lợi ích tham ô

          Hãy xám hối, Xuống
          Khiêm tốn làm con ma tù mười tầng địa ngục!,,,