Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

COVID-19Tin đồn Vũ Hán thả Cô Vi
Hai bố con Tàu trốn chạy đi
Đến giữa Sài Gòn ho sốt nóng
Cho vào nhập viện chẳng nề chi
Chữa trị giúp người lành khỏi bệnh
Ta còn suy tính để phòng khi
Biên cương đóng chặt ngày đêm giữ
Bành trướng gian manh hết gặp thì.